BORDEREL VAN EENHEIDSPRIJZEN PDF

On the occasion of its General Assembly on 20 April , the Architects’ Council of Europe (ACE) signed a Mutual Recognition Agreement. Cost databases: most relevant sources in Belgium are probably ASPEN-index. ( and ), but also the UPA-BUA Borderel van eenheidsprijzen, Bouwunie. Borderel van eenheidsprijzen. Brussel, Belgium: Union Royale. Professionelle des Architectes – Koninklijke Beroepsunie van de Architecten (UPA-. BUA).

Author: Akinogrel Dozil
Country: Estonia
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 28 April 2006
Pages: 380
PDF File Size: 15.49 Mb
ePub File Size: 4.28 Mb
ISBN: 531-9-51646-450-3
Downloads: 31184
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tolkis

borderel van eenheidsprijzen pdf viewer – PDF Files

Thank you eenheidprijzen interesting in our services. We are a non-profit group that run gorderel website vvan share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our bordsrel with your friends. Degenen die desondanks menen zekere rechten eenheidsprijze kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor: Voor meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht van eenheidaprijzen leermiddelen: Voor het overnemen van gedeelte n uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken artikel 16 Auteurswet dient men zich tot de uitgever te wenden.

Tezamen vormt de inhoud de onontbeerlijke basiskennis voor het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Flapper Bouwinnovator, Amsterdam Ook deze vernieuwde uitgave is ontstaan vanuit de noodzakelijke interactie tussen het onderwijs enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds.

Beide sectoren leveren auteurs, maar zijn ook bereid tot het leveren van commentaar en kritiek in een voortdurende discussie tussen redactie, auteurs en het onderwijs. Bonebakker Adviseur Bouwmanagement, Geesteren ing. Zimmermann Architect, Amsterdam ir. Flapper Bouwinnovator, Amsterdam ir. Beide delen zijn als zelfstandige eenheid in het kennisoverdrachtproces te beschouwen; elk deel heeft dus een eigen hoofdstuknummering.

De bouwplaats is een tijdelijk bouwconstructiebedrijf met materieel, personeel en management dat in staat moet zijn een bouwwerk te produceren. Voor het realiseren van elk bouwwerk is een tijdelijke projectorganisatie nodig die in staat is het bouwproces op gang te zetten en zodanig te beheersen dat het project met een positief resultaat kan worden opgeleverd. De bouwplaats moet een aantal functies goed kunnen vervullen: Door de verschuiving van eenvoudige bulkmaterialen naar complexe prefab elementen wordt het bestellen moeilijker en de levertijd langer, de benodigde opslagruimte groter terwijl de ruimte op de bouwplaats steeds kleiner wordt.

Door de grote verscheidenheid aan volume en gewicht van de te transporteren materialen zijn er geen universele transportmiddelen die economisch rendabel en in staat zijn om alle materialen te transporteren.

Maar als de voor een bouwwerk benodigde elementen bij een groot aantal verschillende producenten moeten worden besteld, dan zullen vertragingen bij de producenten negatieve invloed hebben op de bouwtijd en zullen afstemproblemen tussen producenten negatieve invloed hebben eenheldsprijzen de bouwkosten.

Op de bouwplaats zijn voorzieningen nodig om de veiligheid van het bouwplaatspersoneel te kunnen verbeteren en maatregelen om te voorkomen dat de gezondheid van het bouwplaatspersoneel wordt aangetast.

Voor elk groot bouwwerk moet een veiligheids- en gezondheidsplan gemaakt worden. Dit is de arbeidsfunctie van de bouwplaats. Het management moet een aantal aspecten goed kunnen beheersen: Maar dat is niet voldoende om een bouwwerk te kunnen uitvoeren. De adviseurs van de opdrachtgevers moeten aanvullende productietekeningen maken voor de te prefabriceren elementen en uitvoeringstekeningen als uitwerking van de vvan voor de uitvoering.

De opdrachtgever moet aanvullend beslissingen nemen over zaken die in het bestek niet eenduidig zijn vastgelegd.

borderel van eenheidsprijzen pdf viewer

Daarnaast zijn er opdrachtgevers die tijdens de uitvoering materialen, constructies en indelingen willen wijzigen. De aannemer maakt een Tijdens het uitvoeringsproces zal de uitvoerder voortdurend moeten toetsen of de gemaakte kosten in overeenstemming zijn met het beschikbare budget, om tijdig maatregelen te kunnen nemen.

  GRAMSCI CADERNOS DO CARCERE PDF

Naar de opdrachtgever toe wordt dat tijdschema vertaald in een contractschema waarin de hoofdlijnen van het uitvoeringsproces zijn weergegeven en getoetst kunnen worden. Naar het bouwplaatspersoneel wordt het tijdschema vertaald in ploegtaken, zodat iedereen tijdig weet wat van hem wordt verwacht. Daarvoor moet een organisatie opgezet en bemand worden, die aan de fase van het uitvoeringsproces moet worden aangepast. Het beheersen van de organisatie is van belang voor het resultaat van het project.

Flapper Als een gebouw is ontworpen en het ontwerp in een bestek met bestektekeningen is vastgelegd, kan het project worden aanbesteed. Het uitvoerend bouwbedrijf maakt op basis van het bestek een inschrijfbegroting. Bij de aanbesteding blijkt welk bouwbedrijf voor het laagste bedrag heeft ingeschreven.

De opdrachtgever kent dan de aanneemsom en verstrekt de opdracht tot bouwen. Het uitvoeringsproces van opdracht tot oplevering wordt in dit boek beschreven. De bouwplaats moet worden ingericht tot een tijdelijk bouwconstructiebedrijf om op de locatie een bouwwerk te kunnen produceren. Daarvoor is een hele organisatie nodig.

Hoe kan dat zo doelmatig mogelijk? Daarna is er een uitvoerend bouwbedrijf nodig om het bouwproject ook werkelijk te realiseren. Daarin staat dat de opdrachtgever en het bouwbedrijf zijn overeengekomen dat het bouwwerk, zoals beschreven in het bestek, voor een bepaalde aanneemsom wordt gebouwd.

Het uitvoeringsproces bevat drie fasen: De constructeur moet de constructieve bestektekeningen uitwerken in vorm- en wapeningstekeningen. De directie van het bouwbedrijf benoemt een bouwplaatsmanager die gemachtigd is het bouwwerk uit te voeren.

borderel van eenheidsprijzen pdf to word

Bij bodderel klein bouwwerk start de bouwplaatsmanager de voorbereiding zelf, maar bij een groter bouwwerk stelt hij uit de beschikbare mensen van het bouwbedrijf een managementteam samen om het uitvoeringsproces voor te bereiden.

De werkvoorbereiding bestaat uit de volgende taken: De opdracht is om het bouwwerk conform bestek en tekening binnen de gestelde bouwtijd en bin- In dit boek wordt het organiseren van de uitvoering uitvoerig behandeld.

De goedkeuring wordt vastgelegd in het proces-verbaal van oplevering. Na de ondertekening wordt het bouwwerk door de aannemer overgedragen aan de opdrachtgever. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

De aannemer is gehouden gebreken, welke in de eenheidsprijezn aan de dag treden, te herstellen, met uitzondering echter van die, waarvoor de opdrachtgever de verantwoordelijkheid draagt of waarvoor hij aansprakelijk is. Dat betekent dat de tijdsduur van de werkvoorbereiding van de onderbouw maar vijf werkdagen lang is. Een ander aspect is dat de werkvoorbereiding niet gereed hoeft te zijn bij de datum van aanvang omdat de werkvoorbereiding gefaseerd aan de uitvoering kan gebeuren.

Dat betekent voor de continuiteit: Dat betekent voor het rendement: Als een bouwbedrijf te weinig bouwwerken in uitvoering heeft, is de opbrengst voor de algemene bedrijfskosten te laag.

Dat dwingt het bouwbedrijf meer werken aan te nemen. Als in eenheiidsprijzen regio te weinig wordt gebouwd, is de concurrentie bij aanbestedingen groot. De directie van een bouwbedrijf staat dan voor het dilemma: Ongeacht het aantal mensen waaruit de technische staf bestaat, zijn er ten minste drie specialismen nodig om de taak te kunnen vervullen: Lonen worden voor hele personeel bouwbedrijf berekend en daarna worden loonkosten over projecten verdeeld.

Het is een reservoir van mensen die op bouwwerken worden ingezet om het werk te kunnen uitvoeren. De uitvoeringsgroep omvat de volgende functies: Het grote probleem van het leiden van een uitvoerend bouwbedrijf is de personeelsbezetting in de uitvoeringsgroep. Vanuit de geplande jaarproductie wordt een aantal projectleiders, uitvoerders, werkvoorbereiders en vakploegen in dienst gehouden.

De resultaten van aanbestedingen zijn niet te voorspellen. Als de concurrentie groot is en het bouwbedrijf wordt bij een aantal aanbestedingen opvolger, kan de inschrijfbegroting wel goed zijn maar het levert geen werk op. Er ontstaat eenheidspeijzen bij de uitvoeringsgroep. Als het bouwbedrijf bij een aantal aanbestedingen geluk heeft en steeds de laagste wordt, dan is de beschikbare bezetting van de uitvoeringsgroep te laag en bestaat het gevaar dat de bouwwerken onvoldoende kunnen worden bemand en dat kan leiden tot vermindering van het resultaat op de bouwwerken.

  HAZRAT TALHA BIN UBAIDULLAH PDF

Een uitvoerder die tijdelijk geen bouwwerk heeft, kan als hulpuitvoerder bij een ander werk worden geplaatst. Vakploegen die in een bepaalde periode niet op eigen werken in te zetten zijn, kunnen worden uitgeleend aan andere bouwbedrijven.

Het plannen van de inzet van de beschikbare mensen van de uitvoeringsploeg is een belangrijke taak van de leiding van een bouwbedrijf. Bij de inzet moet ook rekening worden gehouden met de samenstelling van een uitvoeringsteam wat betreft de kwaliteit van elke persoon, de verhouding binnen een team en de eenheids;rijzen van een bouwwerk.

Onvoldoende transportmiddelen hebben een negatief effect op de arbeid van het transporteren van materialen. Slecht montagegereedschap leidt tot langere montagetijden. Slechte arbeidsvoorzieningen heeft een negatieve invloed op de motivatie van het personeel.

SMS Spy Kaskus Android phone Spying software Can Inspect Texts

Onvoldoende veiligheidsvoorzieningen kunnen leiden tot ongevallen met als gevolg stagnatie door onderbezetting. Het uitvoeringsteam moet een evenwicht zoeken tussen de kosten van de voorzieningen om een functie te vervullen en het effect van de voorzieningen op de productiviteit. Een extra uitvoerder kan het leidinggeven aan de vakploegen verbeteren, maar verdubbelt de kosten.

Het vraagt van de beide uitvoerders daarnaast extra tijd om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen. In dit boek worden de vijf functies van de bouwplaats in aparte hoofdstukken behandeld.

In alle bedrijfskundige vakliteratuur worden vijf factoren genoemd die bepalend zijn voor het beheersen van een project.

Vertaald naar het uitvoeren van bouwwerken zijn dat: Flapper Om een bouwwerk te kunnen realiseren, moet de bouwplaats worden ingericht als tijdelijk bouwconstructiebedrijf in de open lucht. In dit hoofdstuk wordt de bouwplaats benaderd als een tijdelijk bedrijf waarin een beleid wordt gevoerd dat gericht is op een verbetering van de productiviteit van de bouwplaats. Omdat een bouwwerk een onroerende eenheidsprijzej is, moet het worden geproduceerd op de plaats bordrel de opdrachtgever zijn gebouw wil hebben.

Voor elk bouwwerk wordt ter plaatse een tijdelijk bouwconstructiebedrijf opgericht. Het bordreel van de bouwplaats is de accommodatie borderrel het bouwen, maar dan in de open lucht.

Op de bouwplaats worden bouwwegen aangelegd en opslagruimte gemaakt, die het distributiesysteem vormen om de grote verscheidenheid aan materialen en onderdelen vanaf de fabriek aan te voeren en tijdelijk op te slaan tot ze kunnen worden verwerkt. Op de bouwplaats is een transportsysteem in de vorm van bouwkranen en -liften aanwezig voor het transporteren van bouwmaterialen en prefab-bouwelementen. Er zijn op de bodderel machines eemheidsprijzen gereedschappen voor het bewerken, monteren en assembleren van onderdelen tot een compleet bouwwerk aanwezig.

Op de bouwplaats is een accommodatie aanwezig voor het bouwplaatspersoneel. Op de bouwplaats staat ook een keet als accommodatie voor het management, die de werkvoorbereiding voor de uitvoering verzorgt en de planning maakt voor het inzetten van alle ploegen die in de juiste volgorde hun werkzaamheden moeten eenheiesprijzen.

Als het gebouw wordt opgeleverd, moet het bouwconstructiebedrijf worden gedemonteerd en al het materieel worden afgevoerd.